ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี
  ผู้บริหารสูงสุดภายในจังหวัด            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนเรศ   จิตสุจริตวงศ์ 13511 0-2581-6665 0-2581-5658 0-9485-5291 0-2581-6137
2 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเฉลิมพล  รัตนวงศ์ 13512 0-2581-6770 0-2581-6770 0-1814-7600  
3 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 13513 0-2581-3548 0-2581-3548 0-1755-1385  
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด/สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด          
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 1 นายสุรพงษ์   อึ้งอัมพรวิไล   0 25012122   0-1838-7544  
2  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 2 นายเอกพจน์  ปานแย้ม   0-2902-2107-8   0-6038-0557  
3  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 3 นายวทัญญู  เทพหัสดิน ณ อยุทธยา   0-2549-8181-2   0-1829-0648  
4  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 4 นายลิขิต  หมู่ดี   0-2569-1132 0-2569-1298 0-1829-8086  
5 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด เขต 5 นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์   0-2581-3133 0-2581-6168 0-1811-4057  
6 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา   0-2241-0129   0-1922-8305  
7 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด นายปรีดี  หิรัญพฤกษ์   0-2981-2381      
  สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี นายสุรพล ศรีสุบิน   0-2593-3902-3 0-2593-3903 0-1502-2423  
  กระทรวงกลาโหม            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 สัสดีจังหวัด พ.อ.ทวี  นุ่มฤทธิ์   0-2581-6455 0-2581-6455 0-9304-1137 0-2587-7119
2 ผอ.รง.ซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร พล.ต.ภูวดล  ไวทยกุล   0-2501-2256 0-2501-2254    
  กรมสรรพวุธทหารบก     0-2501-2255      
               
               
               
               
  กระทรวงการคลัง          
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 คลังจังหวัด นางสาวภาณี เอี้ยวสกุล 13557 0-2581-6305 0-2581-0872 0-6325-6551 0-2581-6306
        0-2581-0871-2      
2 สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 นางสมพร  ฉัตรเนตร   0-2979-5801-5 0-2567-4900 0-9901-1074  
3 สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 นายสุรศักดิ์  รักษ์สุจิตรัตน์   0-2992-6886 0-2992-6887 01-7080730  
        0-2992-5045-7   0-1732-6032  
4 สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 นางสมณีย์  มงคลโภชน์   0-2567-5859-60 0-2567-6983    
5 สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 น.ส.จรรยา  จันทร์ศิริ   0-2567-7022-3 0-2567-7023 0-1443-7975  
6 ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี นายวัฒนะ  นาคทองแก้ว 13554 0-2581-6476 0-2581-7251    
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผอ.ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด นายประมวล   เอี่ยมบุตร   0-2904-6503-4 0-2904-6503 0-9969-6821 0-2881-6877
2 ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ปท. นายธัชชัย  อัมวงษ์   0-2501-2914 0-2501-2914 0-9926-2902  
3 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ นายวีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์   0-2546-1301 0-2546-1300    
        0-2546-1948      
4 ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางณิตยา  อ่วมพิทยา   0-3524-6076-7 0-3524-6078 0-5123-1104  
  สนง.ภาคกลาง เขต 6            
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นางนันทกา วัฒนาประยูร 13552 0-2581-6043 0-2581-4937 0-1907-8908 0-2939-7421-2
        0-2581-3514      
        0-2581-4227      
2 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิต ทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย นายสมกิจ  พงษ์เผือก   0-2577-1864 0-2577-2254    
     
3 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิต ทุเลาหญิง บ้านกึ่งวิถี นางจินตนา  เหล่าสันตติ   0-2577-2898 0-2904-7348    
     
4 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี นายศิริพงษ์  โชคสถิตย์   0-2577-1312 0-2577-2306 0-1921-3197 0-2903-4498
5 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ปท. นางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอำไพ   0-2577-1857 0-2577-2908 0-1420-5851  
6 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี หญิงธัญบุรี นางสาวอุตตราพร  บุคนาค   0-2577-1148 0-2577-3275    
      0-2577-4962      
7 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต นางสุวรรณา  ปิ่นแก้ว   0-2577-1172 0-2577-2348    
8 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช นายเลิศปัญญา  บูรณบันฑิต   0-2577-2531 0-2577-1267 0-1755-7801  
9 ผอ.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 นายสุนทร  นนทเกษ   0-2577-1857 0-2577-2908 0-9968-6378  
10 ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงธัญญพร นายทวีป  จำเนียร   0-2577-65272-3 0-2577-6569 0-1816-2866  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นางนงพร  กิจบำรุง   0-2593-3517 0-2593-4351 09-813-7409 0-2997-3579
        0-2593-4351 0-2593-3517    
2 เกษตรจังหวัด นายวิจิตร  กมลวารินทร์   0-2581-7966-8 0-2593-3839 0-1802-2149  
3 สหกรณ์จังหวัด นายวิมล  เลิศสำราญ   0-2529-4993-5 0-2529-2043 0-1924-8383  
4 หน.นิคมสหกรณ์คลองหลวง นายพิชัย  อิสรานนทกุล   0-2529-2843   0-1780-7407  
5 หน.นิคมสหกรณ์ลำลูกกา นายวีระ  ปัญญาโรจน์   0-2546-1299      
6 หน.นิคมสหกรณ์ธัญบุรี นายสุรชัย  จิตอารี   0-2546-1299   0-1457-4830  
7 ปศุสตว์จังหวัด นายสำคัญ  ธรรมรัต   0-967-9773 0-2967-9772 0-1310-9964  
        0-2979-2238      
8 ประมงจังหวัดปทุมธานี นายทนง   ทแกล้วทศพล   0-2581-6373 0-2581-6373 0-1907-8172  
7 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายวรชาติ  ศรีเปารยะ   0-2567-6660 0-2567-0796 0-1914-0739  
        0-2567-1379      
8 จัดรูปที่ดินจังหวัด   นางสาวปราณี  แตงเอม(รก.)   0-2669-4235 0-2699-1636    
9 หัวหน้าโครงการชลประทานปทุมธานี นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ   0-2531-9395 0-2523-9126 0-1485-3832  
        0-2531-7721      
10 หน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายทศพร  คชวัตร   0-3536-1244 0-3536-2022 0-1840-5212  
11 นช.หน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นายณัฐา  จักษุดี   0-2531-2913 0-2523-8170    
  รังสิตใต้     0-2531-0683      
12 หน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นายชวลิต  เหล่าเรืองโรจน์   0-2571-2128 0-2924-2162 0-1630-6038  
  พระยาบรรลือ     0-2571-7837      
13 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์            
14 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์   0-2546-3186 0-2546-3186 0-1929-0736  
15 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช นางสาวฉวีวรรณ วุฒิญาโณ   0-2520-3376 0-2529-0713 0-1934-0042 0-2577-2669
16 และปัจจัยการผลิตปทุมธานี     0-2529-1185      
17 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการ นายสุจินต์ หนูขวัญ   0-2516-1165 0-2516-9124    
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     0-2516-5125      
18 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นายวัฒนะ  ลีลาพัทร   0-2577-5058-9 0-2577-5062 0-5070-6491  
19 ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรม นายอนันต์ บัลนาลังก์     0-2529-0711 0-4649-9026  
  จังหวัดปทุมธานี            
20 ผอ.สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 นางสาวฉวีวรรณ  วิริยะภาค   0-2501-3178 0-2967-9700 0-1802-5711  
        0-2967-9763 ต่อ 5111    
21 หน.สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นายสุรชัย หมื่นสังข์   0-2577-3375 0-2577-3375 0-9699-9925  
        0-2577-5430      
22 ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 นายเกรียงศักดิ์  หงษ์โต   0-2577-3370 0-2577-1141 0-1924-0396  
23 หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นางอัจฉราภรณ์  ศรีบุญจิตต์   0-2581-6669 0-2581-7782 0-9205-9224 0-2976-0955
24 ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายสมศักดิ์ ทองดีแท้   0-2577-1688-9 0-2577-1300 0-1946-5443  
          0-2577-1688-9ต่อ144    
25 ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 นางสาวรุ่งนภา เจริญรัตน์   0-2908-8360-2 0-2908-8360 0-1441-8253  
26 ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การสหกรณ์ที่ 2 นายประทีป  หนูวรรณะ   0-2520-3651 0-2520-3650 0-1376-0052  
  กระทรวงคมนาคม            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ขนส่งจังหวัด นางพนอม  พวงสมบัติ   0-2581-7783 0-2581-6641 0-1946-3133  
  หน.ฝ่ายวิชาการขนส่ง นางสาวสริยา  ปิ่นทอง   0-2581-4526-8   0-1923-0371  
2 นายช่างแขวงการทางปทุมธานี นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์   0-2529-1441-2 0-2529-0679 0-1934-3300 0-2909-1053
        0-2529-0678      
3 นายช่างแขวงการทางกรุงเทพ นายก้องเกียรติ์  จันทร์หิรัญ   0-2521-0365      
4 ผอ.ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3(ปทุมธานี)     0-2581-4418-9 0-2581-7482    
5 ผอ.สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 นายบัญชา  เรือนทิพ์   0-2997-4543 0-2987-8053 0-1754-2126  
        0-2987-9490      
        0-2987-8047      
6 ทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี นายอภิชัย ธีระรังสิกุล   0-2997-4542-3 0-2997-4542ต่อ 105 0-6305-5035  
            0-9158-2900  
               
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 หน.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ นายศิริพงษ์  นพประเสริฐ   0-2593-4068-9 0-25934068-9 0-1762-7640  
  สิ่งแวดล้อมจังหวัด (รกท)     0-25816688      
2 ผอ.ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม นายประดิษฐ์ บุญตันตราภิวัฒน์   0-2577-4182-9   0-1174-5166  
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 สถิติจังหวัด นางสุนทรี      ฮูไซนี 13611 0-2581-6772 0-2581-7156 0-1251-6738  
2 หน.สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี นายอนุวัฒน์  อ้วนมี   0-2529-0939   0-1935-5842  
  กระทรวงพลังงาน            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผอ.สนง.พลังงานภูมิภาคที่ 1 นายศุภยุทธ  สาครบุตร   0-2529-1478 0-2529-1478 0-6667-1305  
  (รกท)     0-2529-0665 0-2529-0665    
2 หน.สนง.พัฒนาพลังงานทดแทนและ นายทรงศักดิ์  จังติยานนท์   0-2577-7057 0-2577-7050 0-1826-2169  
  อนุรักษ์พลังงานพื้นที่ 1(ปทุมธานี)            
3 ธุรกิจพลังงานจังหวัดปทุมธานี นายศุภยุทธ  สาครบุตร   0-2529-1478   0-6667-1305  
  กระทรวงพาณิชย์            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 พาณิชย์จังหวัด นายสันติ  วิสุทธิ์สิริ   0-2567-0224 0-2567-0234 0-1173-0419  
        0-2567-4321      
2 หน.สนง.ประกันภัยจังหวัด น.ส.พูนสิน  ยมจินดา   0-2567-0352 0-2567-4792 0-1174-8947  
3 หน.สนง.การค้าภายในจังหวัด นายวีรพล  คำสมบูรณ์   0-2567-0644 0-2567-0644    
        0-2567-0948      
4 หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด นางสาวกาญจนา  ประวิชสุวรรณ   0-2567-0344 0-2567-3146 0-1250-5378 0-2979-9760
        0-2567-0399      
               
  กระทรวงมหาดไทย             
  สำนักงานจังหวัด            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายบุญยืน  คำหงษ์ 13520 0-2581-3886 0-2581-6229 0-1909-6613  
2 หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร นายอมร วีระพันธุ์ 13529 0-2581-7667 0-2581-6229 0-9610-4551  
3 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์ 13523 0-2581-7667 0-2581-6229 0-1904-3065  
4 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  นางศรีโสภา  เพชรสุวรรณ 13521 0-2581-6038 0-2581-6229 0-9515-6040  
5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางนฤมล ใจมั่น 13525 0-2581-6038 0-2581-6229 0-5134-3724  
  ที่ทำการปกครองจังหวัด   .        
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ปลัดจังหวัดปทุมธานี   นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง 13530 0-2581-6673 0-2581-6004 0-1920-8698  
2 จ่าจังหวัด นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 13511 0-2581-6665 0-2581-5658 0-1985-9970  
3 ป้องกันจังหวัด นายแมนรัตน์   รัตนสุคนธ์ 13534 0-2593-4393 0-2581-4327 0-1499-4132  
4 เสมียนตราจัหวัด นางเครือวัลย์   บุญยืน 13535 0-2581-5572 0-2581-5572 0-1625-0093 0-2978-0754
  ส่วนราชการ            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 พัฒนาการจังหวัด นางญาณิน   ขยันการ 13556 0-2581-6370 0-2581-6370 0-1296-9363 0-2969-5956
        0-2979-0899      
2 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล นางชฎาพร  กมลกิจไพศาล 13556 0-2581-6370 0-2581-6027 0-1424-6667  
3 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา นางสุนิสา  บุณยาทิษฐาน 13556 0-2581-6370 0-2581-6027 0-9679-3083  
4 โยธาธิการและผังเมือง นางสุดา   ชัยรัต   0-2567-5766 0-2567-5766 0-1583-8646  
  หน.กลุ่มวิชาการโยธา นายพิชัย เสริมสุวรณ   0-567-5764 0-2567-5766 0-1618-2430  
5 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายสมชาย  โชติธรรมธรา 13597 0-2581-6301-2 0-2581-6398 0-1906-1605  
6 จพง.ที่ดินจังหวัด สาขาธัญบุรี นางพรรณิภา  โกมลวิภาต   0-2577-1358-9 0-2577-1358-9    
7 จพง. ที่ดินจังหวัด สาขาคลองหลวง นายณรงค์  พรรณจิตต์   0-2909-9001-4 0-2909-9800 0-1780-9161  
8 จพง. ที่ดินจังหวัด สาขาลำลูกกา นายสุนทร  สุพรรณชนะบุรี   0-2532-7097-8 0-2532-7096 0-9368-7095 0-2583-4165
               
9 อธิการวิทยาลัยการปกครอง ว่าที่ ร.ต.ฐิติวัฒน  เชาวลิต 52120 0-2577-4402-4 0-2577-4921 0-1848-7672  
      52101 0-2577-4913-7      
10 ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายฉัตรชัย  คุ้มสติ 13532 0-2581-1526 0-2581-5234 0-1173-1098 0-2583-8105
11 หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีตระกูล  โทธรรม 13519 0-2581-7119-21 0-2581-7122 0- 9969- 6743  
12 ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทา  นายมนตรี  เต่งตระกูล   0-2567-2573 0-2567-2572 0-1174-3892 0-2567-4166
  สาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี     0-2567-4166 0-2567-5917    
  อำเภอ            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 นายอำเภอเมือง            
    นายอานนท์  กิติคุณไพโรจน์   0-2581-5708    0 -1486 6130  
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน นายเฉลิม  รัตนเกื้อ   0-2593-3545   0-1830-3724  
  ปกครอง 8 ว.            
2 นายอำเภอธัญบุรี นายพงศา ศุภจริยาวัตร   0-2577-1885 0-2577-1885 0-1965-2488  
3 นายอำเภอคลองหลวง นายเลอเกียรติ  แก้วศรีจันทร์   0-2524-0356 0-2524-0387  0 1854 6379  
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน นายผล  ดำธรรม   0-2524-0387 0-1836-6723    
  ปกครอง 8 ว.            
4 นายอำเภอลำลูกกา นายสมชาติ  วัฒนศรี   0-2569-1994   0-1863-1972  
        0-2569-1765      
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน นายวิชัย  ตั้งคำเจริญ   0-2569-1765 0-1851-6512    
  ปกครอง 8 ว.            
        0-2569-1207-3      
5 นายอำเภอสามโคก นายเสกสรร  ปาลวัฒน์วิไชย   0-2593-1686 0-2593-2120 0-1814-7732  
        0-2593-1348      
6 นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายสมศักดิ์  พัวพันธุ์   0-2599-1851 0-2599-1272 0-1886-1553  
            0-9137-4755  
7 นายอำเภอหนองเสือ นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ   0-2549-1041-2 0-2549-1085 0-1925-5244 0-2549-1041
               
               
               
               
  กระทรวงแรงงาน            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 แรงงานจังหวัดปทุมธานี   13550 0-2581-2467 0-2581-2467    
        0-2581-7954-5 0-2581-7955    
2 สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัด นางกัลยาลักษณ์  โอภาสานนท์ 13551 0-2567-5101-2 0-2567-0804 0-1853-2283 0-2379-2248
        0-2567-0806      
3 ประกันสังคมจังหวัด นายสรสิช  ลอยกุลนันท์   0-2567-0360-5 0-2567-0367 0-9890-7756  
4 จัดหางานจังหวัด นางสาวรมณีย์   ใจสมุทร 13559 0-2567-0630-3 0-2567-0633 0-9814-1586  
          0-2567-0631    
5 ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นางนิตยา  ศรลัมพ์   0-2577-5867-9 0-2577-5871 0-1931-0591  
6 ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานปทุมธานี นางสาวจรรย์พร  พรหมประยูร   0-2567-0847-9 0-2567-0777-8 0-1845-7146  
7 ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 8 นายโสภณ  พงษ์โสภณ   0-2529-0916 0-2259-311 0-1829-5278  
  กระทรวงวัฒนธรรม            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผอ.สนง.วัฒนธรรมจังหวัด นายไมตรี  สังขนันท์   0-2593-4270 0-2593-4406 0-9969-1663  
2 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด น.ส.สายหยุด  กระเวณกิจ   0-2581-1189 0-2581-1148 0-1441-1390 0-2579-5408
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.นงลักษณ์  ปานเกิดดี   0-2579-7535 0-2579-3508    
  แห่งประเทศไทย (วว)     0-2579-1121-30 0-25779-9188-9    
2 ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน์   0-2564-7111 0-2564-7122    
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)     0-564-7000      
3 ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดร.พิชัย  สนแจ้ง   0-2577-9997-8 0-2577-9933    
  แห่งชาติ     0-2577-9955 0-2577-9944    
4 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายาก ดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์   0-2577-2383   0-1444-5477  
               
               
  กระทรวงศึกษาธิการ            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 1 นายจำรูญ  พรหมสุวรรณ   0-2593-3627 0-2581-8131 0-1806-8230  
          0-2581-3313    
2 ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 2 นายเติบ  ใยเจริญ   0-2523-3348 0-2523-3468    
        0-2523-3478      
3 ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด นายเอนก  เอี่ยมตาล   0-2501-2137 0-25011-705 0-1849-6040  
4 หน.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ   0-2577-5456-9  0-2577-5455 0-1808-5138  
5 หน.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ปท. นางสาวอุดมลักษณ์   หมีสมุทร   0-2593-3848 0-2593-3848 0-6165-9714  
  กระทรวงสาธารณสุข            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายวิชัย  เวชโอสถศักดา   0-2593-4150  0-2581-6454 0-1984-5107  
        0-2581-6140      
        0-2581-6501      
        0-2581-6454      
2 ผอ.รพ.ปทุมธานี นายปราโมทย์  สุขวิชัย   0-2581-5732-3 # 200   0-1174-9896  
        0-2581-6805      
        0-2581-3236      
3 ผอ.รพ.สามโคก นายแพทย์ชวลิต สังข์ประสิทธิ์   0-2598-4291   0-1994-1642  
4 ผอ.รพ.ลาดหลุมแก้ว นายแพทย์แสงชัย ธิระปกรณ์   0-2599-1650   0-9200-1710  
5 ผอ.รพ.ธัญบุรี นายแพทย์วิญญู วินัยวัฒน์   0-2577-2600   0-1934-2481  
6 ผอ.รพ.ประชาธิปัตย์ นายแพทย์วินัย เภตรานุวัฒน์   0-2567-1248   0-1813-1140  
7 ผอ.รพ.คลองหลวง นายแพทย์นิพนธ์ ชินนนท์เวช   0-2904-6446   0-9668-4510  
8 ผอ.รพ.ลำลูกกา นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส   0-2563-1011   0-1920-0058  
9 ผอ.รพ.หนองเสือ นายแพทย์สมชาย ลาภเจริญ   0-2549-1235   0-1909-8978  
10 ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นายแพทย์วีระ อิงคภาสกร   0-2926-9929   0-1644-6995  
11 ผอ.ศูนย์การแพทย์คูคต นายแพทย์กัมมาล กุมารปาวา   0-2533-8682   0-1612-1312  
12 ผอ.สถาบันธัญญารักษ์ นาวาอากาศตรีบุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์   0-2531-0080-8 0-2531-0085    
13 ผอ.ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี นายแพทย์ธนเดช สินธุเสก   0-2546-1969 0-2546-1968 0-1915-8511  
        0-2246-1294      
  กระทรวงอุตสาหกรรม            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 อุตสาหกรรมจังหวัด นายสมศักดิ์   จันทรรวงทอง 13526 0-2581-5015 0-2581-2111 0-1752-3910 0-2593-5855
  หน.ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรม นายวีระยศ  อุตรนคร   0-2581-3225   0-1816-3882  
  หน.ฝ่ายนโยบายและแผน นายวิรัตน์   ชูมงคล   0-2581-3226   0-1912-1178  
  สำนักนายกรัฐมนตรี            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ประชาสัมพันธ์จังหวัด น.ส. เพ็ญพรรณ พงศ์สวัสดิ์ 13561 0-2581-2121 0-2581-8034 0-1930-8237 0-2379-7030
        0-2979-1285      
2 นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายวิเชียร  สุภายุทธ   0-2902-7016 0-2902-7016 0-9499-6548  
  เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ (รังสิต)            
  กระทรวงยุติธรรม            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผู้พิพากษา หน.ศาลจังหวัด นายณัฐพงศ์  ฐาปนาเนติพงศ์   0-2581-6020  0-2581-7154 0 -9870-5942  
        (เบอร์ตรง)      
        0-2581-5013      
2 ผู้พิพากษาหน.ศาลจังหวัดธัญบุรี นายธานี  สิงหนาท   0-2577-2873  0-2904-1397    
        (เบอร์ตรง)      
        0-2904-1495      
3 ผู้พิพากษาหน.ศาลจังหวัดปทุมธานี นางสุพิญช์   กรอบคำ   0-2577-5509 0-2577-5510    
  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว            
4 ผบ.เรือนจำจังหวัดปทุมธานี นายปรีชารัฎร์ บุญเรืองรัตน์   0-2593-1981-2 0-2539-1981 0-9206-5431 0-2593-1983
5 ผบ.เรือนจำอำเภอธัญบุรี นายพิสนธิ์ ฉ่ำเฉลิม   0-2577-2341 0-2577-2341 0-1823-9596 0-2577-1666
        0-2577-1250      
6 ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด นายประทักษ์    ประทุมทิพย์   0-2581-3509-10 0-2581-3509 0-1909-0221  
7 ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง  นางสิริพร  ชูติกุรัง   0-2577-1989   0-1843-5221  
        0-2577-1805      
8 ผอ. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัด นายพงษ์มิตร ประเสริฐกุล   0-2577-3293      
9 ผอ.ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง นายทรงวุฒิ  พัฒนกุล   0-2904-1580 0-2904-1581 0-1866-3052 0-2904-7515
10 ผอ.สถานกักขังกลาง นายเจือ  เพิ่มทองมาก   0-2577-1794   0-1555-6464  
11 ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดปทุมธานี นางรุจิรา  ไพบูลย์   0-2567-6940-2 0-2567-6942 0-9968-1734  
12 ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี นางจริยา  ธนาพันธ์สิน   0-2998-9494 0-2998-9494   0-2523-7652
13 ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด นายเสรีย์  เชี่ยวชาญ   0-2581-7909 0-2593-3787    
        0-2593-5636      
14 ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นายมณฑล  แก้วเก่า   0-2598-1391   0-1909-0128  
  สำนักงานอัยการสูงสุด            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 อัยการจังหวัด นายชินวัฒน์  เรืองศรีมั่น   0-2581-3508 0-2581-6325    
2 อัยการจังหวัด  ประจำศาลจังหวัดธัญบุรี นายภาวิต  พยัคฆบุตร   0-2577-5559 0-2577-1725 0-6991-1669  
        0-2577-1855      
        0-2577-4961      
3 อัยการจังหวัด ประจำศาลจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย  พงษ์บูรณกิจ   0-2577-6673 0-2577-6672    
  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว     0-2577-6672      
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ            
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
      Hotline สำนักงาน แฟกซ์ มือถือ บ้าน
1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พล.ต.ต.ประพันธ์  พานิคม   0-2581-6706  0-2581-5207 0-1837-5454 0-2979-8386
2 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พ.ต.อ.สมรัก  มุมบ้านเซ่า   0-2581-7674 0-2581-5207 0-1804-1497  
3 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พ.ต.อ.โอภาส พิรุณสาร   0-2581-7670 0-2581-5207 0-1823-6101  
4 ผกก.สภ.อ.เมือง พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง   0-2581-6639 0-2581-6789 0-1844-1642  
        0-2581-6640      
        0-2581-4152-4      
5 ผกก.สภ.อ.คลองหลวง พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ขุนณรงค์   0-2524-0610-3 0-2524-0367 0-1807-2700  
               
6 ผกก.สภ.อ.ลาดหลุมแก้ว พ.ต.อ.ทิวากร แก่นทองเจริญ   0-2599-1549 0-2599-1692 0-1850-8998  
        0-2599-1298      
        0-2599-1962      
7 ผกก.สภ.อ.ลำลูกกา พ.ต.อ.มาโนช  สุภาพพูล   0-2569-1920 0-2569-1920 0-1924-9872  
8 ผกก.สภ.อ.สามโคก พ.ต.อ.สุเมธ ธัชเสนีย์   0-2593-1321 0-2593-1134 0-9523-3930  
        0-2593-1134      
9 ผกก.สภ.อ.ธัญบุรี พ.ต.อ.นันทชาติ ศุภมงคล   0-2577-1973 0-2577-4614 0-1838-5010  
        0-2577-1991      
        0-2577-4338      
10 ผกก.สภ.อ.หนองเสือ พ.ต.อ.ขจร   เพชรชุมชน   0-2905-9151 0-2549-1214 0-1810-4596  
        0-2549-1290      
        0-2905-9149-50      
11 ผกก.สภ.ต.คูคต พ.ต.อ.สโรจ หลักเพ็ชร์   0-2531-8999 0-2523-8704 0-1876-2876  
12 ผกก.สภ.ต.ประตูน้ำจุฬาฯ พ.ต.อ.จิรศักดิ์ เหมือนรอดดี   0-2531-3077 0-2523-9114 0-1849-4513  
        0-2959-2302-7      
        0-2531-3080      
13 ผกก.สภ.ต.ปากคลองรังสิต พ.ต.อ.สุรพงษ์ ถนอมจิตร   0-2501-2298 0-2501-2951 0-1697-1117  
14 รอง ผกก.หน.สถานีตำรวจคลองสิบสอง พ.ต.ท.อนุสรณ์  วะยาคำ   0-2563-1010 0-2563-1010 0-1987-0446  
15 รอง ผกก.หน.สถานีตำรวจคลองห้า พ.ต.ท.วชิรศักดิ์  สระทองโน   0-2902-7561-2 0-2902-7561 0-1572-1189  
        0-2902-7567      
16 รอง ผกก.หน.สถานีตำรวจสวนพริกไทย พ.ต.ท.พูลศักดิ์  พูลสวัสดิ์   0-2598-0110 0-2598-0110 0-1899-4178